1 Μαρ 2011

Ἀπό τόν ἰμπεριαλισμό στήν παγοσμιοποίησι


      Ἕνας εἶναι ὁ ἐχθρός. Ὁ ἰμπεριαλισμός. Ἔτσι φώναζαν, κάποτε,
  τά ἀριστερά κόμματα στίς διαδηλώσεις καί τίς πορεῖες τους. Τήν ἔ-
  χουμε ξεχάσει ὡς ἔννοια ἀλλά καλό εἶναι νά τήν θυμηθοῦμε και να
  τήν μελετήσουμε.

      Ἰμπεριαλισμός εἶναι ἡ πολιτική ἑνός κράτους ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ
  στήν ἐπιβολή τοῦ ἐλεγχου του πέρα ἀπό τά σύνορά του, σε λαούς πού
  δέν ἐπιθυμοῦν αὐτόν τόν ἔλεγχο. Ἡ ἰμπεριαλιστική πολιτική ἐμπερι-
  εῖχε τήν χρησιμοποίησι βίας ἐναντίον τῶν λαῶν καί γι΄αὐτό ἦταν κα-
  ταδικαστέα.
      Ἀτελείωτες σειρές αὐτοκρατοριῶν δημιουργήθησαν με τήν μέθοδο αὐτή. Ἀσσύριοι,
  6ος-4ος π.χ. αἰῶνες. Πέρσες, Ἀρχαῖοι Ἕλληνες (κυρίως μέ τόν Μεγά-
  λο Ἀλέξανδρο. Ρωμαῖοι…
      Ἀργότερα, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι, οἱ Ὁλλανδοί, οἱ Πορτογάλοι, οἱ Ἱ-
  σπανοί.
      Τόν 19ο αἰῶνα οἱ Ρώσοι, οἱ Γερμανοί, οἱ Ἰταλοί, οἱ Η.Π.Α. καί ἡ Ἰ-
  απωνία.
      Ποιές, ὅμως, εἶναι οἱ θεωρίες σχετικά με τά αἴτια καί τήν ἀξιολό-
  γησι τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ;
      1ον) Το ἀνθρώπινο δυναμικό, ὑλικοί πόροι, ἀγορές για διάθεσι
  προϊόντων και ἐπένδυσι κεφαλαίων καί λύσεις για το πρόβλημα 
  τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ.
      2ον) Στρατηγική ἀσφάλεια. Τά ἔθνη ἦταν ἀναγκασμένα να ἐξασφα-
  λίζουν βάσεις στο ἐξωτερικό στρατηγικῆς σημασίας, ὕλες, οὐδετερό-
  τητα γειτονικῶν κρατῶν, φυσικά σύνορα, ἔλεγχο τῶν ὁδῶν ἐπικοινω-
  νίας για λόγους ἀσφαλείας ἤ να ἐμποδίζουν ἄλλα κράτη νά τά ἀπο-
  κτήσουν.
      ‘Υπάρχουν και ἄλλα αἴτια και θεωρίες μικρότερης σημασίας, βε-
  βαίως, ὅπως ὅτι τά περισσότερα ἰμπεριαλιστικά κράτη ἀνεδείκνυαν
  ἡγέτες τους ὁποίους οἱ λαοί τους ἀκολουθοῦσαν.
      Οἱ αὐτοκρατορίες ἔφταναν στον κολοφῶνα τῆς δόξης τους για πολ-
  λές δεκαετίες ἤ ἑκατονταετίες καί ὕστερα παρήκμαζαν λόγω διαφθο-
  ρᾶς, λόγω ἐθνικῶν διεκδικήσεων, λόγω πολέμων ἤ λόγω ὑποταγῆς σέ
  ἄλλες αὐτοκρατορίες πού ἔκαναν τήν ἐμφάνισι τους τήν κρίσιμη στιγ-
  μη.
      Σιγά-σιγά οἱ ἄνθρωποι ξύπνησαν και προσεπάθησαν μέσω ἐπανα-
  στάσεων καί πολέμων νά ἀποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα, καλ-
  λίτερους ὅρους διαβίωσεως καί συμμετοχή στίς ἀποφάσεις τῶν κατά
  καιρούς κυβερνώντων.
      Τά κράτη τοῦ λεγομένου πολιτισμένου κόσμου, σήμερα, (Ἀμερική-
  Εὐρώπη κ.λ.π.) ἔχουν δημοκρατικά καθεστῶτα, τά ὁποῖα ὑποτίθεται,
  ἐκλέγονται ἀπό τόν λαό. Ὑποτίθεται, διότι καί πάλι τά ἰσχυρά κράτη
  τοῦ κόσμου ἔχουν την τάσι, με την πολιτική τους νά ἐπεκτείνονται οἰ-
  κονομικά καί πολιτικά ἐλέγχοντας, στην ουσία, ἀκόμη καί τήν βούλη-
  σι τῶν πολιτῶν. Παρατηρεῖται ἕνα ἄλλο εἶδος ἰμπεριαλισμοῦ. Το φαι-
  νόμενο τῆς παγκοσμιοποίησεως. Το μονοπώλιο, δηλαδή, τῶν ἤδη ἰ-
  σχυρῶν κρατῶν τοῦ πλανήτου, διά τῆς ἐπεκτάσεως στίς ἀγορές τῶν
  φτωχῶν χωρῶν με σκοπό να καταπνίξουν τόν ἀναπτυσσόμενο έκεῖ
  ἀνταγωνισμό πρίν αὐτός καταστεῖ ἐπικίνδυνος για τις δικές τους οἰ-
  κονομίες.
      Με την πάροδο τοῦ χρόνου ἀποκτᾶται ὁ πλήρης ἔλεγχος τῶν ἀγο-
  ρῶν ἀσθενεστέρων, οἰκονομικῶς, κρατῶν.
      Ἐπίσης, ἡ παγκοσμιοποίησι παρακάμπτει την ἐθνική κυριαρχία καί
  τις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω μυστικῶν λειτουργειῶν τῶν διεθ-
  νῶν ὀργανισμῶν μέ διοικήσεις διορισμένες ἀπό τις πλουσιότερες χῶ-
  ρες τοῦ κόσμου.
      Ἡ ἐποχή τῶν αὐτοκρατοριῶν πέρασε ἀλλά, στη πραγματικότητα,
  ζοῦμε σ’αὐτό πού σήμερα ὀνομάζουμε Νέα Παγκόσμια Τάξι. Ταρα-
  χές καί μαζικές μεταναστεύσεις πληθυσμῶν συμβαίνουν για μια ἀκό-
  μη φορά. Οἱ Η.Π.Α. ἀπέτυχαν να γίνουν μονοκράτορες. Ἡ ἐπιχειρού-
  μενη παγκοσμιοποίησις συναντᾶ ἀντιδράσεις. Θα ἐπικρατήσει; Ἐάν
  ναί, θα εἶναι σαν νά ὑπάρχει ἕνα ἰμπεριαλιστικό κρᾶτος ἁπλωμένο σέ
  ὅλον τόν πλανήτη, μέ ὅλες τις τάσεις ἐπιβολῆς στούς λαούς τῆς γῆς
  καί μέ ὅτι ἄλλο αὐτό συνεπάγεται.
  Βεβαίως, ὅπως ὅλα τά ἰμπεριαλιστικά κράτη, θά γνωρίσει τήν πα-
  ρακμή. Αὐτό εἶναι σίγουρο.Ἡ ἀλλαζονεῖα, ὁ πλοῦτος, ἡ διαφθορά, οἱ
  συνεχεῖς ταραχές καί ἐπαναστάσεις γιά δικαιώματα καί ἐλευθερία θά
  φθείρουν και θα κλονίσουν την δύναμι του. Μέχρι τότε ὅμως…..Ἄς
  ἐλπίσουμε ὅτι τά ἔθνη θά δημιουργήσουν τίς προϋποθέσεις ἐκεῖνες
  πού χρειάζονται γιά νά μή φτάσουμε ὡς ἐκεῖ! Ἕνας μόνο τρόπος ὑ-
  πάρχει. Ἡ ἐνίσχυσις τοῦ πατριωτικοῦ κινήματος.


kourites

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...